Cách fix lỗi Uncaught TypeError: $(...).live is not a function

- Trong file .js bug lỗi bạn tìm
.live( 'click', function(e)

-Thay bằng
.on( 'click', function(e) {


Bài viết khác cùng Box :