Fix Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in

Lỗi này do upadte php 7.1 lên 7.2 của wordpress

Dòng lệnh trước lỗi:
$sidebar_count_footer = count( $sidebars_widgets_count[ 'footer' ] );

/////////////////////////
Dòng lệnh sau khi fix thành công


$sidebars_widgets_count[ 'footer' ]!= null && count ( $sidebars_widgets_count[ 'footer' ]);


Chúc các bạn may mắn!


Bài viết khác cùng Box :