Please Note:
We only accept the CV applied via http://www.samsungcareers.com.vn- Assisting SMD Manager in SMD activities at factory.
- Checking the production process and making the detail reports about the jobs.
- Joining in SMD activities to improve the line and movement of workers.
- Using essential methods to upgrade or change technology.
- Process improvement, productivity up and quality up
- Analyzing and making countermeasures for problems and customer claim
- Approving new material and co-operating with supplier in technical matters
- Designing methods for product and inspection.
- Trợ giúp trưởng phòng SMD trong hoạt động của SMD tại nhà máy.
- Kiểm tra quá trình sản xuất và lập báo cáo chi tiết về các công việc
- Tham gia vào các hoạt động SMD để cải thiện các dây truyền và hoạt động sản xuất của công nhân
- Sử dụng các phương pháp cần thiết để nâng cấp hoặc thay đổi công nghệ.
- Thực hiện quy trình cải tiến năng suất và chất lượng tăng
- Phân tích và đưa ra các giải pháp đối với các vấn đề và các than phiền của khách hàng
- Phê duyệt vật liệu mới và hợp tác với nhà cung cấp trong các vấn đề kỹ thuật
- Thiết kế phương pháp cho sản xuất và kiểm tra

* Job requirement
- Experienced years: at leats 5 years
- Experience in operating production line in the foreign invested company
- Understanding of electronics industry and basic production knowledge
- Organization management experience, strong leadership- Số năm kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm
- Có kinh nghiệm điều hành dây chuyền sản xuất tại công ty có vốn đầu tư nước ngoài
- Hiểu biết về ngành công nghiệp điện tử và kiến thức cơ bản về sản xuất
- Có kinh nghiệm tổ chức quản lý, khả năng lãnh đạo
* Working Location
SEV Factory at Yen Phong I Industrial Park, Yen Trung, Bac Ninh
Employee will have company'bus from Ha Noi to Bac Ninh
* Please Note:
We only accept the CV applied via http://www.samsungcareers.com.vn
We regret that only shortlisted candidates will be notified
Việc Làm Thái Nguyên


Bài viết khác cùng Box :