Dịch vụ lưu trữ tìa liệu trên mạng gần như là xu hướng của người sử dụng máy tính. Tôi còn nhớ vào thời gian trướng dây (khoảng năm 2010) ổ cứng trên Laptop gần như là một điều gì đó xa sĩ. Nó rất dễ...