Hiện tại bên mình đang cần tuyển 02 coder và 01 SEOer, cụ thể như sau:
Vị trí tuyển dụng: 2 nhân viên CODER + 1 nhân viên SEO
Mô hình: Team theo dự án, lâu dài (nhiều dự án liên tục)
Kỹ năng cần...