Lớp học đánh trống tại Tp.HCM

https://lh3.google.com/pw/ACtC-3eIrFxShG6hPbF6QSDgUCXZ0Hb-YaYK-jBdPnO9z4EywTTgH8oFaLN1Ffzv2tqW4IXfIojne3qtpwXecCau7-Rext4I9A=w852-h640-no?authuser=0

Dạy đánh trống...